انواع سوییچ Switch
اولین سایت و مرجع دانلود و آموزش کنترل و ابزاردقیق
دانلود کتاب ابزاردقیق دانلود جزوه کنترل دانلود نرم افزار ابزاردقیق و کنترل

 

 

 

 

 

تعریف سویچ : سوئیچ یک کلید صنعتی است که دارای سه پایه به نامهای ((Normaly Close  و(Normaly Open)و((Common میباشد.

سوییچ ها کلا بصورت کنترل کننده وآلارم بسته می شوند. سوییچ هادربحث دما فشارو فلو نقش بسیار   مهمی دارند.

تشخیص کنتاکتهای سوییچ از یکدیگر:

 • اهم متررا روی رنج سوت قرارمی دهیم .
 • پراب های اهم مترراروی کنتاکتهای سوئیچ جابجا می کنیم تا اهم متر سوت بزند دراین حالت یکی ازکنتاکتها COM  ودیگری NC   است .
 • کنتاکت سوم حتما دراین حالت NO  است .
 • یکی ازپراب ها را روی NO  قرارداده وسوییچ راتحریک می کنیم روی هرکدام ازپین های سوئیچ سوت زد آن پین COM  است .
 • پین باقیمانده NC است .

درسوئیچ دو کمیت  Set  Point و Reset Point تعریف می شود :

Set point  : نقطه تنظیم

Reset point  : نقطه بازگشت به حالت اولیه

ناحیه بین Set  Point وReset Point   را ناحیه پسماند یا هیسترزیس )(Hysteresis نامیده

میشود.

کاربرد  سوئیچ :

 1. حفاظت از تاسیسات و دستگاهها
 2. هشدار عملیاتی آلار مها
 3. ایمنی و حفاظت جهت تصمیم گیری
 4. ارتباط بین قسمتهای فنی و فرآیندی
 5. اعلام وضعیت حرکت فرآیند در صورت خارج شدن از نقطه های مطلوب

انتخاب یک سوئیچ مناسب برای حیطه کاری :

 1. نوع کمیت فیزیکی مورد سنجش
 2. رنج یا دامنه عمل
 3. مقیاس یا scale
 4. دقت اندازه گیری
 5. نوع اتصال و طریقه استاندارد آن
 6. جنس سوئیچ
 7. نقطه تنظیم
 8. نوع مکانیزم تغییر وضعیت
 9. نوع gland

10 . مقاومت الکتریکی کنتاکتور یا پلاتین

11. درجه حفاظت سوئیچ ( درجه اطمینان از درست بودن سوئیچ )

 

سوئیچهایفشار( pressure switch)

 

این سوئیچ بر اثر فشار که به سل  واره می شود انعطاف پیدا کرده و تحت همین عمل به سیال فشار وارد کرده و و بی لوزرا به حرکت درخواهد آورد که باعث قطع و وصل سوئیچ می شود.

 

ساختمان سوئیچ فشار :

 

 1. micro switch
 2. cell
 3. capillary tube
 4. bellows
 5. force bar

 

عموما این سوئیچها به صورت بی لوز و c – tube و bourdon – tube  ساخته میی شوند و گاه از

Proximity کوچک در کنار عقربه استفاده می شود.

سوئیچهای دما ( Temperature Swtich)

ساختمان :Gage عقربهای٬ (فنر) بی متال٬  Bellows٬C-tube ٬BordonTube ومانیتور سوئیچ.

Gauge عقربهای خیلی کم و در حدود1%در صنعت به کار می رود.

سنسور مورد استفاده در این سوئیچ ممکن است حساس به نور و یا حساس به فلز باشد .زمانیکه      عقربه به سنسورنزدیک می شودسنسور آنرا حس کرده و به اتاق کنترل اعلام می کند.

Proximity Swich:  سوئیچ مجاورتی حساس به فلز که به روش القائی کار می کند.

سوئیچ تحریک شونده در اثر انقباظ وانبساط بی لوز:

ساختمان آن تشکیل شده است از یک بی لوز و یک لوله کاپلاری تیوپ و از یک محفظه فلزی             پوشیده با سیال بنام حباب حرارتی

مخزن روغن یا حباب حرارتی نقش سنسور را دارد و لوله موئین جهت انتقال فشار روغن است و بی لوزایجاد حرکت مکانیکی می کند.

میکرو سویچ: یک نوع سویچ مکانیکی است.

 

این سوئیچ می تواند دراثرحرکت  چرخ دنده متصل به اهرم وضعیت را ازNC به NO ببرد.

که در اثر حرارت حجم و ارتفاع بی لوز افزایش و کاهش یافته و باعث عملکرد کنتاکت سوئیچ میشود.

سویچ کللا میتواند به صورت HighوLow بسته شود :

 

Temperature Switch High:     TSH_TSHH_TSHHH

Temperature Switch Low :      TSL_TSLL_TSLLL

 

تفاوت TSHوTSLدر طریقه سیم بندی آنها میباشد

اگر در یک سوئیچ از کنتاکت  Ncاستفاده شودسوئیچTSHخواهدبودیعنی سوئیچی که باافزایش دما از مقدار مجاز تغییر وضعیت می دهد و اگر در یک سوئیچ از کنتاکتNoاستفاده شودTSLخواهد بود .

کلیه سوئیچهای TSLوTSLLوTSLLLاز یک نوع سیم بندی بوده وسوئیچهای TSHوTSHHو

TSHHHهم از یک نوع سیم بندی استفاده می کنند .

تعریف:

TSL: یک سوئیچ حرارتی است که به صورتLow بسته می شودو با پایین آمدن دما از مقدار مجاز عمل می کند.

TSH: یک سوئیچ حرارتی است که به صورتHigh بسته می شودو با بالا آمدن دما از مقدار مجازعمل می کند.

مثال:

فرض می کنیم که در یک مخزن دمای نرمال 15درجه سانتیگراد باشد و دمای صفر درجه سانتیگراد دمای باشد که در آن مواد خراب می شوند.TSLرا روی 10 در جه سانتیگراد تنضیم میکنیم تا موقع رسیدن به این دما آلارم بدهد. اگر به آلارم TSLتوجهی نشود و دما باز هم پایین تر برود و به فرض به دمای 6 درجه سانتیگراد برسد در این حالت سوئیچ TSLLفعال شده و آلارم می دهدو اگر باز هم به آلارمها توجهی نشود  ودما باز هم پایین تر برود وقتی که دما به 3 درجه سانتیگراد رسید سوئیچ TSLLLفعال شده که هم آلارم میدهد و هم سیستم را خاموش می کند تا سیستم حفاظت شده وبه سیستم  خسارت وارد نشود.

سویچ TSHHH آخرین سوئیچی است که سیستم رابه شات داون می کشاندوکارخانه راخاموش میکند

که به آنShut Down  یا Trip می گویند.

2 – بی متال بعنوان سوئیچ حرارتی

ساختمان آن تشکیل شده است از دو تیغه فلزی غیر همجنس که از دو انتها به همدیگر پرچ شده اند.

عملکرد آن بر اساس انبساط طولی فلزات می باشد . به علت غیر همجنس بودن فلزات زمانی که دما بالا یا پائین می رود انبساط و انقباض فلزات یکسان نمی شود در نتیجه طولهایشان با هم فرق خواهد کرد و

چون به هم پرچ شده اند لذا باعث خمیدگی آن می  شود کاربرد بی متال بیشتر در سوئیچهای حرارتی مطرح است .

                                          

 

سوئیچهای فلو  (Flow Switch)

1 - از روتامیترو سوئیچهای proximityدر کنار عقربه استفاده میکنیم.این نوع سوئیچ به صورت عمودی نصب می شود. 

 

ساختمان آن تشکیل شده از

 

 1. 1.     توپی 
 2. 2.     Scale
 3. 3.     body
 4. 4.     pointer
 5. 5.     guid
 6. 6.     proximity Switch

عملکرد این سوئیچ به اینصورت است که با عبور سیال از داخل بدنه رو تامیتر شاقول را که از جنس آهنربا می باشد حرکت کرده درنتیجه پوینتر را به حرکت در می اورد و باعث تحریک پروکسی سوئیچ می شود .

2 - TURBIN METER  :

در این روش پروانه را به صورت آهنربایی درست می کنند و یک READ – RELAY  در خارج لوله قرار می دهند تا تعداد چرخش پروانه و در نتیجه میزان فلو توسط کانتری که به سوئیچ متصل است نسبت به زمان سنجیده می شود . این روش بسیار روش دقیق است

سوئیچهایلول(Level)

1 -  کلید های دیا پازونی

از دیاپازون به صورت لول سوئیچ استفاده می کنند  که معمولا در جامدات استفاده می کنند

دیاپازون با یک فرکانس خاصی شروع به ارتعاش می کندکه با رسیدن سطح ماده به محل نصب ان لرزشش قطع شده و سوئیچ می دهد

2-کلیدهای جیوه ای :

ساختمان آن تشکیل شده است از یک شناور که داخل آن یک کپسول است و در داخل کپسول تا نیمه از جیوه پر شده است و همچنین داخل کپسول دو الکترود وجود دارد که بعنوان کنتاکتهای سوئیچ عمل می کند هنگامی که مخزن پر باشد این شناور به صورت عمودی می ایستد و باعث می شود که جیوه به هر دو کناکت رسیده و سوئیچ دهند .

3-  مانیتور سوئیچ :

یک کلید صنعتی است که این کلید بوسیله عامل جریان تحریک می شود و قابل تنظیم هستند و در جریان 4 ~ 20  میلی آمپر کار می کند .

این سوئیچ درکنار کامپیوتر صنعتی است و بصورت لوکال نمی باشدوازجریان ترانسمیتراستفاده می کند که این سوئیچ به یک ولتاژ نیاز دارند تا روشن بشود و کار کند و دارای یک کنتاکت است که در اصل عمل دادن سوئیچ را بر عهده دارد و دارای SP  و هیسترزیس می باشد .

مزایای مانیتور سوئیچ :

1 – نیاز به IP  بالائی ندارد .

2 – مشکل کالیبره نداریم .

3 – نیاز به ضد انفجاری بودن آن نیست .

4 – برای یک سوئیچ نیاز به یک ترموول نیاز داریم که در این سوئیچ به ترموول نیازی نیست چون مانیتور سوئیچ بصورت لوکال نیست همیشه در کنار کامپیوترهای صنعتی در داخل کابین های مخصوص در اتاق کنترل قرار می گیرد .

4- کلیدهای مکانیکی که  توسط یک محرک جریان را قطع می کنند .نظیرRead_Relyهای که توسط یک اهنربا تحریک می شوند

با تغییر سطح و جابجائی فلوتر یکی از relay  ها فعال شده و میزان جریان در اتاق کنترل اندازه گیری می شود و بدین ترتیب سطح مایع مشخص می شود .

 طریقه بستن (کانکشن) سوییچ ها :

جهت بستن سوییچ low ، وایرها را روی کنتاکت normally connection open  (وضعیت سوییچ در زمانی که تجهیز در سرویس نمی باشد) می بندیم زمانی که تجهیز در سرویس قرار می گیرد سویچ بسته می شود (close ) وقتی دما ، فشار ، سطح یا دبی به زیر set point تعریف شده رسید سوییچ open  می شود.

جهت بستن سوییچ hi ، وایرها را روی کنتاکت normally connection close  (وضعیت سوییچ در زمانی که تجهیز در سرویس نمی باشد) می بندیم زمانی که تجهیز در سرویس قرار می گیرد سویچ باز می شود (open  ) وقتی دما ، فشار ، سطح یا دبی به بالای set point تعریف شده رسید سوییچ close می شود.

 

بعد از مطالعه متن بالا احتمالا برای شما سوال است که چرا سوییچ low  حالت نرمال (در سرویس) close است ولی سوییچ hi  حالت نرمال  open می باشد؟

حال دلیل اینکار را با ذکر یک مثال برای شما توضیح خواهیم داد ، فرض کنید دو سوییچ اندازه گیری سطح بر روی یک مخزن یکی حد پایین مخزن و یکی حد بالای مخزن نصب شده باشد در این زمان حالت نرمال سیستم وقتی است که سطح بین این دو لول سوییچ باشد و هر دو سوییچ در حالت بسته می باشند اگر سطح به زیر set point  ، LSL (level switch low) برسد سویچ باز و سیستم متوجه کم شدن سیال داخل مخزن می شود و ولو یا پمپ را جهت جبران کاهش سطح روشن می کند همین روال را برای LSH (level switch hi)  نیز داریم.

 

 نکته : فهمیدن عملکرد سوییچ ها کمی سخت هست و تا زمانی که با ان کار نکنید ان طور که باید یاد نمی گیرید.

 

 

نویسنده اصغر مقیمی


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

ارسال توسط پوریا

آرشیو مطالب
ارزهای دیجیتال
تصویر زیر نشان دهنده قیمت روز بیت کوین می باشد و با کلیک بر روی ان می توانید قیمت سایر ارزها را در صرافی انلاین مشاهده نمایید
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-52170159-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');