اولین سایت و مرجع دانلود و آموزش کنترل و ابزاردقیق
دانلود کتاب ابزاردقیق دانلود جزوه کنترل دانلود نرم افزار ابزاردقیق و کنترل

نویسنده: Bela G . Liptak

دانلود

ارسال توسط پوریا

 

 

 

 

 

تعریف سویچ : سوئیچ یک کلید صنعتی است که دارای سه پایه به نامهای ((Normaly Close  و(Normaly Open)و((Common میباشد.

سوییچ ها کلا بصورت کنترل کننده وآلارم بسته می شوند. سوییچ هادربحث دما فشارو فلو نقش بسیار   مهمی دارند.

تشخیص کنتاکتهای سوییچ از یکدیگر:

 • اهم متررا روی رنج سوت قرارمی دهیم .
 • پراب های اهم مترراروی کنتاکتهای سوئیچ جابجا می کنیم تا اهم متر سوت بزند دراین حالت یکی ازکنتاکتها COM  ودیگری NC   است .
 • کنتاکت سوم حتما دراین حالت NO  است .
 • یکی ازپراب ها را روی NO  قرارداده وسوییچ راتحریک می کنیم روی هرکدام ازپین های سوئیچ سوت زد آن پین COM  است .
 • پین باقیمانده NC است .

درسوئیچ دو کمیت  Set  Point و Reset Point تعریف می شود :

Set point  : نقطه تنظیم

Reset point  : نقطه بازگشت به حالت اولیه

ناحیه بین Set  Point وReset Point   را ناحیه پسماند یا هیسترزیس )(Hysteresis نامیده

میشود.

کاربرد  سوئیچ :

 1. حفاظت از تاسیسات و دستگاهها
 2. هشدار عملیاتی آلار مها
 3. ایمنی و حفاظت جهت تصمیم گیری
 4. ارتباط بین قسمتهای فنی و فرآیندی
 5. اعلام وضعیت حرکت فرآیند در صورت خارج شدن از نقطه های مطلوب

انتخاب یک سوئیچ مناسب برای حیطه کاری :

 1. نوع کمیت فیزیکی مورد سنجش
 2. رنج یا دامنه عمل
 3. مقیاس یا scale
 4. دقت اندازه گیری
 5. نوع اتصال و طریقه استاندارد آن
 6. جنس سوئیچ
 7. نقطه تنظیم
 8. نوع مکانیزم تغییر وضعیت
 9. نوع gland

10 . مقاومت الکتریکی کنتاکتور یا پلاتین

11. درجه حفاظت سوئیچ ( درجه اطمینان از درست بودن سوئیچ )

 

سوئیچهایفشار( pressure switch)

 

این سوئیچ بر اثر فشار که به سل  واره می شود انعطاف پیدا کرده و تحت همین عمل به سیال فشار وارد کرده و و بی لوزرا به حرکت درخواهد آورد که باعث قطع و وصل سوئیچ می شود.

 

ساختمان سوئیچ فشار :

 

 1. micro switch
 2. cell
 3. capillary tube
 4. bellows
 5. force bar

 

عموما این سوئیچها به صورت بی لوز و c – tube و bourdon – tube  ساخته میی شوند و گاه از

Proximity کوچک در کنار عقربه استفاده می شود.

سوئیچهای دما ( Temperature Swtich)

ساختمان :Gage عقربهای٬ (فنر) بی متال٬  Bellows٬C-tube ٬BordonTube ومانیتور سوئیچ.

Gauge عقربهای خیلی کم و در حدود1%در صنعت به کار می رود.

سنسور مورد استفاده در این سوئیچ ممکن است حساس به نور و یا حساس به فلز باشد .زمانیکه      عقربه به سنسورنزدیک می شودسنسور آنرا حس کرده و به اتاق کنترل اعلام می کند.

Proximity Swich:  سوئیچ مجاورتی حساس به فلز که به روش القائی کار می کند.

سوئیچ تحریک شونده در اثر انقباظ وانبساط بی لوز:

ساختمان آن تشکیل شده است از یک بی لوز و یک لوله کاپلاری تیوپ و از یک محفظه فلزی             پوشیده با سیال بنام حباب حرارتی

مخزن روغن یا حباب حرارتی نقش سنسور را دارد و لوله موئین جهت انتقال فشار روغن است و بی لوزایجاد حرکت مکانیکی می کند.

میکرو سویچ: یک نوع سویچ مکانیکی است.

 

این سوئیچ می تواند دراثرحرکت  چرخ دنده متصل به اهرم وضعیت را ازNC به NO ببرد.

که در اثر حرارت حجم و ارتفاع بی لوز افزایش و کاهش یافته و باعث عملکرد کنتاکت سوئیچ میشود.

سویچ کللا میتواند به صورت HighوLow بسته شود :

 

Temperature Switch High:     TSH_TSHH_TSHHH

Temperature Switch Low :      TSL_TSLL_TSLLL

 

تفاوت TSHوTSLدر طریقه سیم بندی آنها میباشد

اگر در یک سوئیچ از کنتاکت  Ncاستفاده شودسوئیچTSHخواهدبودیعنی سوئیچی که باافزایش دما از مقدار مجاز تغییر وضعیت می دهد و اگر در یک سوئیچ از کنتاکتNoاستفاده شودTSLخواهد بود .

کلیه سوئیچهای TSLوTSLLوTSLLLاز یک نوع سیم بندی بوده وسوئیچهای TSHوTSHHو

TSHHHهم از یک نوع سیم بندی استفاده می کنند .

تعریف:

TSL: یک سوئیچ حرارتی است که به صورتLow بسته می شودو با پایین آمدن دما از مقدار مجاز عمل می کند.

TSH: یک سوئیچ حرارتی است که به صورتHigh بسته می شودو با بالا آمدن دما از مقدار مجازعمل می کند.

مثال:

فرض می کنیم که در یک مخزن دمای نرمال 15درجه سانتیگراد باشد و دمای صفر درجه سانتیگراد دمای باشد که در آن مواد خراب می شوند.TSLرا روی 10 در جه سانتیگراد تنضیم میکنیم تا موقع رسیدن به این دما آلارم بدهد. اگر به آلارم TSLتوجهی نشود و دما باز هم پایین تر برود و به فرض به دمای 6 درجه سانتیگراد برسد در این حالت سوئیچ TSLLفعال شده و آلارم می دهدو اگر باز هم به آلارمها توجهی نشود  ودما باز هم پایین تر برود وقتی که دما به 3 درجه سانتیگراد رسید سوئیچ TSLLLفعال شده که هم آلارم میدهد و هم سیستم را خاموش می کند تا سیستم حفاظت شده وبه سیستم  خسارت وارد نشود.

سویچ TSHHH آخرین سوئیچی است که سیستم رابه شات داون می کشاندوکارخانه راخاموش میکند

که به آنShut Down  یا Trip می گویند.

2 – بی متال بعنوان سوئیچ حرارتی

ساختمان آن تشکیل شده است از دو تیغه فلزی غیر همجنس که از دو انتها به همدیگر پرچ شده اند.

عملکرد آن بر اساس انبساط طولی فلزات می باشد . به علت غیر همجنس بودن فلزات زمانی که دما بالا یا پائین می رود انبساط و انقباض فلزات یکسان نمی شود در نتیجه طولهایشان با هم فرق خواهد کرد و

چون به هم پرچ شده اند لذا باعث خمیدگی آن می  شود کاربرد بی متال بیشتر در سوئیچهای حرارتی مطرح است .

                                          

 

سوئیچهای فلو  (Flow Switch)

1 - از روتامیترو سوئیچهای proximityدر کنار عقربه استفاده میکنیم.این نوع سوئیچ به صورت عمودی نصب می شود. 

 

ساختمان آن تشکیل شده از

 

 1. 1.     توپی 
 2. 2.     Scale
 3. 3.     body
 4. 4.     pointer
 5. 5.     guid
 6. 6.     proximity Switch

عملکرد این سوئیچ به اینصورت است که با عبور سیال از داخل بدنه رو تامیتر شاقول را که از جنس آهنربا می باشد حرکت کرده درنتیجه پوینتر را به حرکت در می اورد و باعث تحریک پروکسی سوئیچ می شود .

2 - TURBIN METER  :

در این روش پروانه را به صورت آهنربایی درست می کنند و یک READ – RELAY  در خارج لوله قرار می دهند تا تعداد چرخش پروانه و در نتیجه میزان فلو توسط کانتری که به سوئیچ متصل است نسبت به زمان سنجیده می شود . این روش بسیار روش دقیق است

سوئیچهایلول(Level)

1 -  کلید های دیا پازونی

از دیاپازون به صورت لول سوئیچ استفاده می کنند  که معمولا در جامدات استفاده می کنند

دیاپازون با یک فرکانس خاصی شروع به ارتعاش می کندکه با رسیدن سطح ماده به محل نصب ان لرزشش قطع شده و سوئیچ می دهد

2-کلیدهای جیوه ای :

ساختمان آن تشکیل شده است از یک شناور که داخل آن یک کپسول است و در داخل کپسول تا نیمه از جیوه پر شده است و همچنین داخل کپسول دو الکترود وجود دارد که بعنوان کنتاکتهای سوئیچ عمل می کند هنگامی که مخزن پر باشد این شناور به صورت عمودی می ایستد و باعث می شود که جیوه به هر دو کناکت رسیده و سوئیچ دهند .

3-  مانیتور سوئیچ :

یک کلید صنعتی است که این کلید بوسیله عامل جریان تحریک می شود و قابل تنظیم هستند و در جریان 4 ~ 20  میلی آمپر کار می کند .

این سوئیچ درکنار کامپیوتر صنعتی است و بصورت لوکال نمی باشدوازجریان ترانسمیتراستفاده می کند که این سوئیچ به یک ولتاژ نیاز دارند تا روشن بشود و کار کند و دارای یک کنتاکت است که در اصل عمل دادن سوئیچ را بر عهده دارد و دارای SP  و هیسترزیس می باشد .

مزایای مانیتور سوئیچ :

1 – نیاز به IP  بالائی ندارد .

2 – مشکل کالیبره نداریم .

3 – نیاز به ضد انفجاری بودن آن نیست .

4 – برای یک سوئیچ نیاز به یک ترموول نیاز داریم که در این سوئیچ به ترموول نیازی نیست چون مانیتور سوئیچ بصورت لوکال نیست همیشه در کنار کامپیوترهای صنعتی در داخل کابین های مخصوص در اتاق کنترل قرار می گیرد .

4- کلیدهای مکانیکی که  توسط یک محرک جریان را قطع می کنند .نظیرRead_Relyهای که توسط یک اهنربا تحریک می شوند

با تغییر سطح و جابجائی فلوتر یکی از relay  ها فعال شده و میزان جریان در اتاق کنترل اندازه گیری می شود و بدین ترتیب سطح مایع مشخص می شود .

 طریقه بستن (کانکشن) سوییچ ها :

جهت بستن سوییچ low ، وایرها را روی کنتاکت normally connection open  (وضعیت سوییچ در زمانی که تجهیز در سرویس نمی باشد) می بندیم زمانی که تجهیز در سرویس قرار می گیرد سویچ بسته می شود (close ) وقتی دما ، فشار ، سطح یا دبی به زیر set point تعریف شده رسید سوییچ open  می شود.

جهت بستن سوییچ hi ، وایرها را روی کنتاکت normally connection close  (وضعیت سوییچ در زمانی که تجهیز در سرویس نمی باشد) می بندیم زمانی که تجهیز در سرویس قرار می گیرد سویچ باز می شود (open  ) وقتی دما ، فشار ، سطح یا دبی به بالای set point تعریف شده رسید سوییچ close می شود.

 

بعد از مطالعه متن بالا احتمالا برای شما سوال است که چرا سوییچ low  حالت نرمال (در سرویس) close است ولی سوییچ hi  حالت نرمال  open می باشد؟

حال دلیل اینکار را با ذکر یک مثال برای شما توضیح خواهیم داد ، فرض کنید دو سوییچ اندازه گیری سطح بر روی یک مخزن یکی حد پایین مخزن و یکی حد بالای مخزن نصب شده باشد در این زمان حالت نرمال سیستم وقتی است که سطح بین این دو لول سوییچ باشد و هر دو سوییچ در حالت بسته می باشند اگر سطح به زیر set point  ، LSL (level switch low) برسد سویچ باز و سیستم متوجه کم شدن سیال داخل مخزن می شود و ولو یا پمپ را جهت جبران کاهش سطح روشن می کند همین روال را برای LSH (level switch hi)  نیز داریم.

 

 نکته : درک کردن عملکرد سوییچ ها کمی سخت هست و تا زمانی که با ان کار نکنید ان طور که باید یاد نمی گیرید.

 

 

نویسنده اصغر مقیمیادامه مطلب...

ارسال توسط پوریا

 

 

 

با سلام من در این پست یک کتاب اموزش برنامه نویسی plc های yokogawa روز گذاشتم که در اون به صورت مقدماتی کار با نرم افزار را به شما اموزش می دهد.

 

 

 

دانلود

تاريخ : برچسب:plc ,, yokogawaw , centum 3000,
ارسال توسط پوریا

 

 

 

امروزه کنترل ولو ها به طور گسترده در صنایع مختلف نفت وگاز و پتروشیمی استفاده می گردند و کنترل دقیق عملکرد انها توسط پوزیشنرها صورت می پذیرد و با پیشرفت تکنولوژی و صنعت پوزیشنرهای هوشمندبه خاطر دقت و کارایی بالا به سرعت جایگزین نمونه های نیوماتیکی شده اند به تناسب پیشرفت تکنولوژی جهت انجام کار تعمیر و نگه داری و بهره برداری این دستگاه ها لازم است تا کاربران با طرز عملکرد انها اشنا شوند.

 

نویسنده : عزت الله طلی

 دانلود

 

ارسال توسط پوریا

 

 

 

در این قسمت شما می توانید 5تا از بهترین کتاب های تخصصی در زمینه کنترل و plc را که توسط مهندس ماهر تهیه تالیف شده اند را از اینجا دانلود کنید.

خواهشمند است جهت حمایت از ایشان کتاب ها را خریداری کنید.

 

 

کتاب step7 جلد اول

کتاب step7 جلد دوم

 

 

کتاب شبکه های profibus

 

کتاب تکنولوژی فیلدباس

 

کتاب شبکه های صنعتی اترنت

 

 

 

 

ارسال توسط پوریا

.در این کتاب شما با انواع شبکه های صنعتی و نحوه عملکرد و کار با آنها آشنا خواهید شد.

 

 

 

 

 

 

دانلود 

insrtumentdl.lxb.ir :پسورد

 

ارسال توسط پوریا

در این کتاب شما با 180 اصطلاح کاربردی ابزاردقیق در صنعت آشنا خواهید شد.

 

 

 

 لینک اصلاح و مستقیم شد.

 دانلود

 

 

ارسال توسط پوریا

 

 

 

 

امروزه سنسورها، از مهمترین ارکان در اتوماسیون صنعتی می باشند که اشراف بر آن در صنعت امری اجتناب ناپذیراست. در همه سيستمهاي كنترل صنعتي با هدف انجام عمليات كنترل فرآيند، نياز به اندازه گيري صحيحي از كميت هاي فرآیند نظير دما، جابجايي خطي يا زوايه اي، فاصله، دبي، رطوب ، سطح، وزن و امثال آن وجود دارد. همچنین يكسري عمليات پيش پردازي، جهت قابل استفاده نمودن سيگنال الكتريكي حاصل از سنسورها، براي سيستم هاي کنترل كننده ضروري مي باشد. 

 

 

 

دانلود


پسورد: instrumentdl.lxb.ir

ارسال توسط پوریا

 

در این کتاب شما با انواع شیرهای صنعتی نحوه کار و تعمیر انها اشنا خواهید شد.

 

 

 

 

 دانلود

 

پسورد: insrtumentdl.lxb.ir

ارسال توسط پوریا

 

این بار یک کتاب آموزشی توربین های گازی در 16 فصل را برای شما آماده کرده ایم که در هیچ کجای اینترنت پیدا نخواهید کرد این کتاب در ابتدا از تاریخچه پیدایش توربین تا آشنایی با کارکرد یک توربین گازی پیشرفته را به شما آموزش می دهد.

 

سرفصل ها:

تاریخچه توربین

اصول بنیادی توربین گاز

سیستم تولید گاز

سیستم تولید قدرت

سیستم موتور استارت

سیستم هوای خنک کن و آب بندی

سیستم هواگیری

سیستم سوخت

سیستم جرقه زن

سیستم روغن کاری

سیستم تهویه

سیستم آشکارسازی گاز

سیستم اطفا حریق

سیستم شستشو

معرفی سیستم کدگذاری KKS

پیوست: P&ID ها

 

 

نویسنده: محمد جواد رضائی

تعداد صفحه 186

 

 دانلود1

دانلود 2

راهنمای تعمیر

دانلود 3

اصول تئوری کار توربین


پسورد: instrumentdl.lxb.ir

ارسال توسط پوریا

 

اموزش گام به گام  نحوه کار و ساختمان تجهیزات یک پالایشگاه شامل:

1- شیرها

2- توربین

3- جداکننده separator

4- پمپ pump

5- کمپروسر

6- مبدل های حرارتی heater exchangers

7- خشک کن drayer

8- درام drum

9- برج tower

10- دیگ بخار boiler

11- دمنده و فن blower& fan

12- اصطلاحات پرکاربرد

 

 دانلود

پسورد: insrtumentdl.lxb.ir

ارسال توسط پوریا

این کتاب انواع اصطلاحات ابزاردقیق به همراه معنی آنها را به شما اموزش می دهد.

 

 

 

 

 

 دانلود

پسورد:insrtumentdl.lxb.ir

ارسال توسط پوریا

 

 

کتاب آموزشی جریان یا دبی که روش های اندازه گیری ساختمان تجهیزات نحوه کار و محاسبات را به شما آموزش می دهد.

 

 

 

 

 

دانلود

 

 

پسورد: insrtumentdl.lxb.ir

ارسال توسط پوریا

کتاب آموزشی دما که روش های اندازه گیری ساختمان تجهیزات نحوه کار و محاسبات را به شما آموزش می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 دانلود

پسورد: insrtumentdl.lxb.ir

ارسال توسط پوریا

کتاب آموزشی فشار که روش های اندازه گیری ساختمان تجهیزات نحوه کار و محاسبات را به شما آموزش می دهد.

 

 

 

 

 لینک دانلود اصلاح و مستقیم شد.

 دانلود

 

پسورد: insrtumentdl.lxb.ir

ارسال توسط پوریا

 

    

 

 

 

کتاب آموزشی سطح که روش های اندازه گیری ساختمان تجهیزات نحوه کار و محاسبات را به شما آموزش می دهد.

 

 

 

 

 

 دانلود

پسورد: insrtumentdl.lxb.ir

ارسال توسط پوریا

 

 

 

فیلدباس یک شبکه کنترل فرایند بوده که برای اتصال دادن سنسورها محرک ها و دستگاههای کنترل به یکدیگر می باشد. سیستم های فیلدباس را به روش های گوناگون می توان پیکربندی نمود امکان ارائه قوانین ساده برای کابل کشی فیلدباس به گونه ای که مثلا یک ریموت قادر به ادامع کار بدست اوردن نتایج بهینه باشد وجود ندارد. بنابراین قبل از هر چیز نحوه کار فیلدباس را بیان خواهیم کرد تا بتوان سیستم کابل کشی را به نحوی طراحی نمود تا به بهترین طرح عملکرد و بالاترین قابلیت اعتماد و نیز پایین ترین هزینه دسترسی دست یابیم.

 

 

 دانلود

پسورد: instrumentdl.lxb.ir

 

ارسال توسط پوریا

کتاب آموزشی ترانسدیوسرها که در 6 فصل تهیه گردیده است.

سرفصل ها:

 

1- معرفی سیستم های کنترل و ابزار دقیق

2- ترانسدیوسرها

3- ترانسدیوسرهای موقعیت ( position transdusers)

4- ترانسدیوسرهای نیرو (Force transducers)

5- ترانسدیوسرهای حرکت (Motion transducers)

6- ترانسدیوسرهای مایعات (Fluid Transducers)

 

 

 

 دانلود

پسورد: instrumentdl.lxb.ir

ارسال توسط پوریا

 

 

 

این کتاب در 140 صفحه و به سفارش شرکت ملی گاز ایران تهیه شده است.

نویسنده: مهندس حمید فضلعلی

 

سرفصل ها:

روش های اندازه گیری فشار

روش های اندازه گیری دما

روش های اندازه گیری سطح، فاصله و ارتعاشات

روش های اندازه گیری جریان سیالات

روش های انتقال سیگنال در سطح فیلد

محرک ها و پوزیشنرها

شبکه های صنعتی

سیستم های کنترل متمرکز و گسترده

 

 دانلود


 

ارسال توسط پوریا

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

آرشیو مطالب
ارزهای دیجیتال
تصویر زیر نشان دهنده قیمت روز بیت کوین می باشد و با کلیک بر روی ان می توانید قیمت سایر ارزها را در صرافی انلاین مشاهده نمایید
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-52170159-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');